1. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi společností Quantum Trade, s.r.o. (prodávající a dodavatel) a jejími  zákazníky (zákazníkem). Písemné dohody mezi účastníky mají přednost před těmito Všeobecnými podmínkami. Vztahy mezi zákazníkem a dodavatelem se vždy řídí platnou legislativou Slovenské republiky.

2. Předmět prodeje
Předmětem prodeje je jakékoliv zboží uvedené v nabídce e-shopu (www.suarakarya-online.com).

3. Zrušení objednávek Vytvořené objednávky
lze zrušit po vzájemné dohodě obou stran. V případě objednávky jedním z elektronických komunikačních prostředků může zákazník vrátit objednávku do 7 dnů ode dne jejího obdržení bez udání důvodu. Podmínkou je neporušený vnitřní obal dodaného zboží (tuba, kelímek, dávkovač apod.) a zjevně nepoškozený štítek vnitřního obalu včetně krabice, ve které je kosmetický přípravek umístěn. Dodavatel je oprávněn účtovat odběrateli storno poplatek až do výše 50% z ceny věci na úhradu účelně vynaložených nákladů na zajištění předmětu zboží.

4. Platební podmínky a převod vlastnictví
Platbu zboží provádí zákazník: 

  • bezpečná online platba platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány třetí strany – autorizovaného zpracovatele online plateb (PayPal apod.)
  •  převodem na účet dodavatele se stanovenou splatností
Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem jeho převzetí. Zboží se stává majetkem zákazníka až po zaplacení plné ceny dodavateli.

5. Reklamace a záruka
Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky tak, aby byla dodržena objednávka. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho množství, úplnost, správnost, neporušenost dodávky a převzetím potvrdit správnost dodávky. Není-li dodávka v pořádku, je zákazník povinen tuto skutečnost uvést na leteckém nákladním listu. Pokud to povaha a velikost dodávky neumožňuje nebo v průběhu přepravy přepravní službou nebo poštou, je možné reklamovat úplnost a správnost dodávky nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí. Záruční doba na skryté vady, funkčnost apod. Je stanovena na 12-24 měsíců od data výroby zboží, není-li záruční doba výslovně uvedena jinak na faktuře, dodávce nebo záručním listu. Dodavatel vystaví fakturu, doklad o zaplacení nebo dodací list se záručními podmínkami s uvedením data prodeje, konkrétní délky záruční doby, druhu a počtu výrobků objednávaného zboží. Reklamace musí být vždy podána písemně s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu vady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a prokazatelně doručena spolu s reklamovanou věcí dodavateli. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobené nedodržením návodu k použití, neprovedením běžné uživatelské údržby, provedením změn na zboží bez souhlasu dodavatele, nesprávnou přepravou nebo skladováním. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení. Záruční podmínky jsou pro dodavatele závazné, pokud zákazník není v prodlení s úhradou zboží. Zjistí-li dodavatel, že reklamace je neoprávněná, náklady spojené se stanovením rozsahu poškození a jeho opravou budou zákazníkovi účtovány v plné výši. Zákazník musí vrátit zboží dodavateli, nejlépe v původním obalu, který funkčně plně nahrazuje původní obal. Reklamační proces začíná ihned po obdržení reklamace zákazníka a informuje o předpokládaném termínu vyřízení reklamace zpravidla do 5 dnů od jejího obdržení. Dodavatel je oprávněn poskytnout záruční servis pro použití třetími osobami. Zákazník má právo vrátit objednané zboží, v případě kosmetického přípravku, do 30 dnů od data jeho zakoupení bez udání důvodu. To platí v případě, že: a) není spotřebováno více než 50 % deklarovaného množství vráceného kosmetického přípravku a výrobek je vrácen v původním obalu, b) produkt je zaslán na adresu dodavatele s kopií dokladu o koupi (faktura, doklad o zaplacení, přehled objednávek s jeho číslem), c) produkt byl řádně zaplacen v době splatnosti. Náklady na zaslání takového kosmetického přípravku dodavateli nese zákazník. Při splnění výše uvedených podmínek zašle dodavatel do 14 pracovních dnů částku za vrácený kosmetický přípravek rovnající se ceně, za kterou zákazník kosmetický přípravek zakoupil (bez poštovného a dalších přepravních služeb) snížené o transakční poplatky účtované transakční organizací.

6. Závěrečná ustanovení

Objednáním zboží (vytvořením a odesláním objednávky) zákazník souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Veškeré požadavky objednatele, které nejsou v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele, musí být předem dohodnuty a potvrzeny písemnou dohodou obou stran,  jinak budou považovány za neplatné.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2023.


Close Menu
×
×

Cart