1. Βασικές διατάξεις
Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τις σχέσεις προμηθευτή-πελάτη μεταξύ της Quantum Trade, s.r.o. (πωλητής και προμηθευτής) και των πελατών της  (πελάτης). Οι γραπτές συμφωνίες μεταξύ των συμμετεχόντων υπερισχύουν των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Οι σχέσεις μεταξύ πελάτη και προμηθευτή διέπονται πάντοτε από την ισχύουσα νομοθεσία της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

2. Αντικείμενο πώλησης
Αντικείμενο πώλησης αποτελούν τα αγαθά που αναφέρονται στην προσφορά του/των ηλεκτρονικού καταστήματος/www.suarakarya-online.com.

3. Ακύρωση παραγγελιών Οι δημιουργημένες παραγγελίες
μπορούν να ακυρωθούν με αμοιβαία συμφωνία και των δύο μερών. Σε περίπτωση παραγγελίας με ένα από τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει την παραγγελία εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Η κατάσταση είναι μια άθικτη εσωτερική συσκευασία των παραδοθέντων αγαθών (σωλήνας, κύπελλο, διανομέας κ.λπ.) και μια εμφανώς άθικτη ετικέτα της εσωτερικής συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένου του κουτιού στο οποίο τοποθετείται το καλλυντικό προϊόν. Ο προμηθευτής δικαιούται να χρεώσει στον πελάτη τέλος ακύρωσης έως και 50% της τιμής του αντικειμένου για την κάλυψη σκόπιμα πραγματοποιηθέντων δαπανών για την εξασφάλιση του αντικειμένου των αγαθών.

4. Όροι πληρωμής και μεταβίβαση κυριότητας
Η πληρωμή των αγαθών γίνεται από τον πελάτη: 

  • Ασφαλής ηλεκτρονική πληρωμή με πιστωτική κάρτα μέσω ασφαλούς πύλης πληρωμής τρίτου μέρους – εξουσιοδοτημένου επεξεργαστή ηλεκτρονικών πληρωμών (PayPal κ.λπ.)
  •  με μεταφορά στο λογαριασμό του προμηθευτή με καθορισμένη λήξη
Ο κίνδυνος βλάβης των εμπορευμάτων μετατίθεται στον πελάτη κατά τη στιγμή της παραλαβής του. Τα αγαθά γίνονται ιδιοκτησία του πελάτη μόνο μετά την καταβολή της πλήρους τιμής στον προμηθευτή.

5. Καταγγελία και εγγύηση
Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την πληρότητα και ορθότητα της παράδοσης προκειμένου να συμμορφωθεί με την παραγγελία. Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων την ποσότητα, την πληρότητα, την ορθότητα, την ακεραιότητα της παράδοσης και αναλαμβάνοντας επιβεβαιώνει την ορθότητα της παράδοσης. Εάν η παράδοση δεν είναι σωστή, ο πελάτης υποχρεούται να το δηλώσει στη φορτωτική αερομεταφοράς. Εάν η φύση και το μέγεθος της παράδοσης δεν το επιτρέπει ή κατά τη μεταφορά με υπηρεσία μεταφοράς ή ταχυδρομείο, είναι δυνατόν να παραπονεθείτε για την πληρότητα και την ορθότητα της παράδοσης το αργότερο εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Περίοδος εγγύησης για κρυφά ελαττώματα, λειτουργικότητα κ.λπ. Ορίζεται για 12-24 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής των εμπορευμάτων, εκτός εάν η περίοδος εγγύησης αναφέρεται ρητά διαφορετικά στο τιμολόγιο, την παράδοση ή την κάρτα εγγύησης. Ο Προμηθευτής εκδίδει τιμολόγιο, απόδειξη πληρωμής ή δελτίο παράδοσης με όρους εγγύησης που αναφέρουν την ημερομηνία πώλησης, τη συγκεκριμένη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, το είδος και τον αριθμό των προϊόντων των παραγγελθέντων αγαθών. Η καταγγελία πρέπει πάντα να υποβάλλεται γραπτώς αναφέροντας τις προδιαγραφές των ζητούμενων αγαθών, περιγραφή του ελαττώματος, τον αριθμό και την ημερομηνία της παραγγελίας, του δελτίου παράδοσης ή του τιμολογίου και αποδεδειγμένα παραδίδεται μαζί με το ζητούμενο στοιχείο στον προμηθευτή. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα και ζημιές που προκαλούνται από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης, μη εκτέλεση κανονικής συντήρησης του χρήστη, πραγματοποίηση αλλαγών στα εμπορεύματα χωρίς την εξουσιοδότηση του προμηθευτή, λανθασμένη μεταφορά ή αποθήκευση. Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσική φθορά. Οι όροι εγγύησης είναι δεσμευτικοί για τον προμηθευτή εάν ο πελάτης δεν καθυστερεί την πληρωμή των αγαθών. Εάν ο προμηθευτής διαπιστώσει ότι η καταγγελία είναι αδικαιολόγητη, τα έξοδα που συνδέονται με τον προσδιορισμό της έκτασης της ζημίας και την επισκευή της θα χρεωθούν πλήρως στον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα στον προμηθευτή, κατά προτίμηση στην αρχική συσκευασία αντικαθιστώντας λειτουργικά πλήρως την αρχική συσκευασία. Η διαδικασία υποβολής παραπόνων ξεκινά αμέσως μετά την παραλαβή του παραπόνου του πελάτη και ενημερώνει για την αναμενόμενη ημερομηνία χειρισμού του παραπόνου, συνήθως εντός 5 ημερών από την παραλαβή του. Ο Προμηθευτής δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες εγγύησης για χρήση τρίτων. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα παραγγελθέντα προϊόντα, στην περίπτωση καλλυντικού προϊόντος, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Αυτό ισχύει όταν: α) δεν καταναλώνεται περισσότερο από το 50% της δηλωθείσας ποσότητας του επιστρεφόμενου καλλυντικού προϊόντος και το προϊόν επιστρέφεται στην αρχική του συσκευασία, β) το προϊόν αποστέλλεται στη διεύθυνση του προμηθευτή με αντίγραφο της απόδειξης αγοράς (τιμολόγιο, απόδειξη πληρωμής, επισκόπηση παραγγελίας με τον αριθμό του), γ) το προϊόν έχει καταβληθεί δεόντως εμπρόθεσμα. Το κόστος αποστολής του εν λόγω καλλυντικού προϊόντος στον προμηθευτή βαρύνει τον πελάτη. Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο Προμηθευτής θα στείλει εντός 14 εργάσιμων ημερών ένα ποσό για το επιστρεφόμενο καλλυντικό προϊόν ίσο με την τιμή στην οποία ο Πελάτης αγόρασε το καλλυντικό προϊόν (μη συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών τελών και άλλων υπηρεσιών αποστολής) μείον τα τέλη συναλλαγής που χρεώνονται από τον οργανισμό συναλλαγών.

6. Τελικές διατάξεις

Με την παραγγελία αγαθών (δημιουργία και αποστολή παραγγελίας), ο πελάτης συμφωνεί με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Οποιεσδήποτε απαιτήσεις του Πελάτη που δεν είναι σύμφωνες με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του Προμηθευτή πρέπει να συμφωνηθούν εκ των προτέρων και να επιβεβαιωθούν με γραπτή συμφωνία και των δύο μερών,  διαφορετικά θα θεωρούνται άκυρες.

Οι παρόντες Επιχειρηματικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν από 1.1.2023.


Close Menu
×
×

Cart