1. Basisbepalingen
Deze Algemene Voorwaarden regelen de relatie leverancier-klant tussen Quantum Trade, s.r.o. (verkoper en leverancier) en haar  klanten (klant). Schriftelijke overeenkomsten tussen deelnemers hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden. De betrekkingen tussen de klant en de leverancier worden altijd beheerst door de geldende wetgeving van de Slowaakse Republiek.

2. Voorwerp van verkoop
Het onderwerp van verkoop zijn alle goederen die worden vermeld in het aanbod van de e-shop (www.suarakarya-online.com).

3. Annulering van bestellingen Aangemaakte bestellingen
kunnen in onderling overleg van beide partijen worden geannuleerd. In het geval van een bestelling via een van de elektronische communicatiemiddelen, kan de klant de bestelling binnen 7 dagen na de datum van ontvangst zonder opgave van redenen retourneren. De voorwaarde is een intacte binnenverpakking van de geleverde goederen (tube, beker, dispenser, enz.) en een duidelijk onbeschadigd label van de binnenverpakking, inclusief de doos waarin het cosmetische product is geplaatst. De leverancier is gerechtigd de klant een annuleringsvergoeding in rekening te brengen van maximaal 50% van de prijs van de zaak ter dekking van doelbewust gemaakte kosten voor het vastzetten van de zaak.

4. Betalingsvoorwaarden en eigendomsoverdracht
Betaling van goederen gebeurt door de klant: 

  • Veilige online betaling met creditcard via een beveiligde betalingsgateway van een derde partij – geautoriseerde verwerker van online betalingen (PayPal enz.)
  •  door overschrijving op de rekening van de leverancier met een vaste looptijd
Het risico van beschadiging van de goederen gaat over op de klant op het moment van ontvangst. De goederen worden pas eigendom van de klant na betaling van de volledige prijs aan de leverancier.

5. Klacht en garantie
De leverancier is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de levering om aan de bestelling te voldoen. De klant is verplicht om bij ontvangst van de goederen de hoeveelheid, volledigheid, juistheid, integriteit van de levering te controleren en door overname de juistheid van de levering te bevestigen. Indien de levering niet in orde is, is de klant verplicht dit op de luchtvrachtbrief te vermelden. Indien de aard en omvang van de levering dit niet toelaat of tijdens het transport per transportdienst of post, is het mogelijk om uiterlijk 5 kalenderdagen na de datum van ontvangst te klagen over de volledigheid en juistheid van de levering. Garantieperiode voor verborgen gebreken, functionaliteit, etc. Het is vastgesteld op 12-24 maanden vanaf de datum van vervaardiging van de goederen, tenzij de garantieperiode uitdrukkelijk anders is vermeld op de factuur, levering of garantiekaart. De Leverancier zal een factuur, betalingsbewijs of leveringsbon met garantievoorwaarden uitreiken met vermelding van de datum van verkoop, de specifieke duur van de garantieperiode, het type en het aantal producten van de bestelde goederen. De klacht dient steeds schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van de specificatie van de geclaimde zaken, een omschrijving van het gebrek, het nummer en de datum van de bestelling, pakbon of factuur en aantoonbaar samen met de geclaimde zaak aan de leverancier te worden geleverd. De garantie dekt geen defecten en schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, het niet uitvoeren van normaal gebruikersonderhoud, het aanbrengen van wijzigingen aan de goederen zonder toestemming van de leverancier, onjuist transport of opslag. De garantie dekt geen natuurlijke slijtage. De garantievoorwaarden zijn bindend voor de leverancier indien de klant niet achterstallig is met de betaling van de goederen. Indien leverancier van oordeel is dat de klacht onterecht is, worden de kosten verbonden aan het bepalen van de omvang van de schade en het herstellen daarvan volledig aan klant in rekening gebracht. De klant dient de goederen aan de leverancier te retourneren, bij voorkeur in de originele verpakking die de originele verpakking functioneel volledig vervangt. Het klachtenproces begint onmiddellijk na ontvangst van de klacht van de klant en informeert over de verwachte datum van behandeling van de klacht, meestal binnen 5 dagen na ontvangst. Leverancier is gerechtigd garantieservice te verlenen voor het gebruik van derden. De klant heeft het recht om de bestelde goederen, in het geval van een cosmetisch product, binnen 30 dagen na de datum van aankoop zonder opgaaf van reden te retourneren. Dit is van toepassing wanneer: a) niet meer dan 50% van de aangegeven hoeveelheid van het geretourneerde cosmetische product wordt geconsumeerd en het product in de originele verpakking wordt geretourneerd, b) het product wordt naar het adres van de leverancier gestuurd met een kopie van het aankoopbewijs (factuur, betalingsbewijs, besteloverzicht met zijn nummer), c) het product naar behoren is betaald op de vervaldag. De kosten van het verzenden van een dergelijk cosmetisch product naar de leverancier zijn voor rekening van de klant. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal leverancier binnen 14 werkdagen een bedrag voor het geretourneerde cosmetische product overmaken dat gelijk is aan de prijs waartegen de klant het cosmetische product heeft gekocht (exclusief verzendkosten en andere verzenddiensten) minus de transactiekosten die door de transactieorganisatie in rekening worden gebracht.

6. Slotbepalingen

Door het bestellen van goederen (het aanmaken en verzenden van een bestelling) gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Eventuele eisen van de Klant die niet in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden van de Leverancier moeten vooraf worden overeengekomen en bevestigd door schriftelijke toestemming van beide partijen,  anders worden ze als ongeldig beschouwd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1.1.2023.


Close Menu
×
×

Cart