1. Przepisy podstawowe
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe regulują relacje dostawca-klient pomiędzy Quantum Trade, s.r.o. (sprzedawca i dostawca) a jej  klientami (klientem). Pisemne umowy między uczestnikami mają pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami. Stosunki między klientem a dostawcą są zawsze regulowane przez obowiązujące ustawodawstwo Republiki Słowackiej.

2. Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży są wszelkie towary wymienione w ofercie sklepu internetowego (www.suarakarya-online.com).

3. Anulowanie zamówień Utworzone zamówienia
mogą zostać anulowane za obopólną zgodą obu stron. W przypadku zamówienia za pośrednictwem jednego ze środków komunikacji elektronicznej, klient może zwrócić zamówienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. Warunkiem jest nienaruszone opakowanie wewnętrzne dostarczonego towaru (tubka, kubek, dozownik itp.) oraz oczywiście nieuszkodzona etykieta opakowania wewnętrznego, w tym pudełka, w którym umieszczony jest produkt kosmetyczny. Dostawca jest uprawniony do obciążenia klienta opłatą za anulowanie w wysokości do 50% ceny przedmiotu w celu pokrycia celowo poniesionych kosztów zabezpieczenia towaru.

4. Warunki płatności i przeniesienie własności
Płatność za towar dokonywana jest przez klienta: 

  • Bezpieczna płatność online kartą kredytową za pośrednictwem bezpiecznej bramki płatniczej strony trzeciej – autoryzowanego procesora płatności online (PayPal itp.)
  •  przelewem na rachunek dostawcy z ustalonym terminem zapadalności
Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na klienta w momencie jego otrzymania. Towar staje się własnością klienta dopiero po zapłaceniu pełnej ceny dostawcy.

5. Reklamacja i gwarancja
Dostawca jest odpowiedzialny za kompletność i poprawność dostawy w celu realizacji zamówienia. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przy odbiorze towaru jego ilości, kompletności, poprawności, integralności dostawy i poprzez przejęcie potwierdzenia poprawności dostawy. Jeśli dostawa nie jest w porządku, klient jest zobowiązany do odnotowania tego na lotniczym liście przewozowym. Jeżeli charakter i wielkość przesyłki na to nie pozwala lub w trakcie transportu transportem lub pocztą, istnieje możliwość reklamacji kompletności i poprawności dostawy nie później niż 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania. Okres gwarancji na wady ukryte, funkcjonalne itp. Jest on ustawiony na 12-24 miesiące od daty wyprodukowania towaru, chyba że okres gwarancji jest wyraźnie określony inaczej na fakturze, dostawie lub karcie gwarancyjnej. Dostawca wystawi fakturę, dowód zapłaty lub dowód dostawy z warunkami gwarancji wskazującymi datę sprzedaży, konkretną długość okresu gwarancji, rodzaj i liczbę produktów zamawianego towaru. Reklamacja musi być zawsze złożona na piśmie, podając specyfikację reklamowanego towaru, opis wady, numer i datę zamówienia, dowód dostawy lub fakturę i wyraźnie dostarczona wraz z reklamowanym przedmiotem do dostawcy. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania, niewykonaniem normalnej konserwacji użytkownika, dokonaniem zmian w towarze bez zgody dostawcy, nieprawidłowym transportem lub przechowywaniem. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia. Warunki gwarancji są wiążące dla dostawcy, jeśli klient nie zalega z płatnością za towar. Jeśli dostawca uzna, że reklamacja jest nieuzasadniona, kosztami związanymi z określeniem rozmiaru szkody i jej naprawą zostanie obciążony w całości klient. Klient musi zwrócić towar do dostawcy, najlepiej w oryginalnym opakowaniu funkcjonalnie całkowicie zastępującym oryginalne opakowanie. Proces reklamacyjny rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji klienta i informuje o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji zazwyczaj w ciągu 5 dni od jej otrzymania. Dostawca jest uprawniony do świadczenia usług gwarancyjnych na użytek osób trzecich. Klient ma prawo do zwrotu zamówionego towaru, w przypadku produktu kosmetycznego, w terminie 30 dni od daty jego zakupu bez podania przyczyny. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy: a) nie więcej niż 50% deklarowanej ilości zwracanego produktu kosmetycznego zostanie zużyte, a produkt zostanie zwrócony w oryginalnym opakowaniu, b) produkt wysyłany jest na adres dostawcy wraz z kopią dowodu zakupu (faktura, dowód wpłaty, przegląd zamówienia wraz z jego numerem), c) produkt został należycie opłacony w terminie. Koszt wysłania takiego produktu kosmetycznego do dostawcy ponosi klient. Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, Dostawca prześle w ciągu 14 dni roboczych kwotę za zwrócony produkt kosmetyczny równą cenie, za którą Klient zakupił produkt kosmetyczny (bez opłat pocztowych i innych usług wysyłkowych) pomniejszonej o opłaty transakcyjne pobierane przez organizację transakcji.

6. Postanowienia końcowe

Zamawiając towar (tworząc i wysyłając zamówienie), klient wyraża zgodę na niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Wszelkie wymagania Klienta, które nie są zgodne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostawcy, muszą zostać wcześniej uzgodnione i potwierdzone pisemną zgodą obu stron,  w przeciwnym razie zostaną uznane za nieważne.

Niniejsze Warunki handlowe obowiązują od 1.1.2023 r.


Close Menu
×
×

Cart